Podmínky - Autopůjčovna a osobní přeprava Karviná, Orlová, Petřvald , Rychvald a okolí.

Přejít na obsah

PodmínkyNájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat k jiným účelům než k osobní přepravě cestujících (např. závodům a to i tajným, kondičním jízdám v autoškole, přepravě nebezpečných látek, atd.)
Nájemce nesmí nechávat bez dozoru ve vozidle žádné cennosti, doklady od vozidla a jiné věci (včetně autorádia v případě odnímatelného panelu od rádia).
O každé nehodě, poruše, poškození či krádeži vozidla nájemce ihned informuje pronajímatele na telefon +420 607 725 102 a přivolá policii.
Spoluúčast při dopravní nehodě je 10% min. však 10 000.- Kč.
Protože se všechna pojištění nevztahují na některé případy spojené s porušením ustanovení vyhlášky č. 99/1997 Sb. Znění zákona č. 12/1997 Sb., zavazuje se nájemce svým podpisem, že dodrží tyto zásady:
nepožije alkohol či drogu před a během jízdy
nepředá vozidlo k řízení jiné osobě
nebude vozidlo přetěžovat nad povolené užitečné zatížení
každou nehodu, poškození nebo krádež oznámí na příslušném oddělení Policie (vyžádá si potvrzení o této skutečnosti - události rozsahu poškození a čísla jednacího, pod kterým je tato událost vedena).
Při dopravní nehodě nájemce dále zjistí tyto údaje: č. ŘP, datum a místo vydání, č. OP (PAS), jméno a příjmení, RČ nebo datum narození, SPZ vozidla - dalšího účastníka dopravní nehody. A vše též musí neprodleně nahlásit majiteli vozidla. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období pronájmu a které neuhradí pojišťovna. Např. pokud nájemce zaviní nehodu vlastní vinou - odtah vozu na místo určené pronajímatelem, asistenční službu, náhradní automobil atd.
Nájemce je povinen dopravní prostředek po opuštění zabezpečit proti odcizení aby maximální měrou zamezil vloupání nebo odcizení vozidla. V případě odcizení vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu, kterou neuhradí pojištovna. Odcizení autorádia si hradí nájemce z vlastních finančních prostředků.
Při ujetí každých 1000 km nebo dlouhodobějším pronájmu je povinen kontrolovat všechny provozní tekutiny /olej, voda a brzd. kapalinu/ případně je doplnit a dohustit pneumatiky. Závady, které okázale vzniknou při nedodržení těchto základních podmínek kontroly vozidla jdou na účet nájemce.
Nájemce se vyvaruje jakékoliv neodborné manipulace a zásahu do půjčeného vozidla. Při nenadálé poruše zavolá nájemce pronajímateli a dohodne se s ním na dalším postupu. Pronajímatel buď zajistí opravu automobilu sám nebo doporučí nájemci svěřit vozidlo odborníkovi. Drobná oprava u odborníka bude proplacena nájemci na základě stvrzenky beze zbytku (platí v ČR).
Řádně a vždy, zapůjčené vozidlo uzamykat a vždy také používat přídavné mechanické zabezpečení.
Nájemce vrátí vozidlo v přesně dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém jej převzal! V případě, že vozidlo nebude vráceno v dohodnutou dobu, nebo nebude-li zaplaceno jak bylo dle smlouvy dohodnuto, zaniká s okamžitou platností smlouva o pronájmu a nevrácení vozidla se považuje za odcizení! U Policie ČR bude podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci. Po automobilu bude vyhlášeno celostátní pátrání.
Za každý překročený den bez včasného prodloužení pronájmu vozidla bude nájemci účtován poplatek ve výši 1.000 kč za každý započatý den.
Mytí vozidla a defekty pneumatik během doby pronájmu hradí nájemce sám.
Vyúčtování pro nájemce je splatné vždy před započetím pronájmu.
Nájemce je povinen přistavit vozidlo ke kontrole stavu a to vždy na žádost pronajímatele.
Nájemce je plně zodpovědný za vozidlo a nesmí ho půjčit ani předat k řízení osobě, která není uvedena ve smlouvě. V opačném případě bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč.
Nájemce je povinen složit jistinu (kauci) na poškození vozidla.
Nájemce souhlasí s tím, že složená jistina (kauce) může zůstat deponována u pronajímatele, až do vyčíslení přesné škody zaviněné nájemcem. Pronajímatel se zavazuje vyúčtovat složenou jistinu do 14 dnů od nahlášení škody pronajímateli.
Nájemce souhlasí s tím, že veškeré sankce či případné jiné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést odečtem ze složené jistiny (kauce).
Nájemce vrací vůz čistý a s prázdnou nádrží. V opačném případě je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní poplatek ve výši 1 500 .- Kč za interiér a 300.- Kč za karoserii.
Ceny za pronájem vozidel jsou cenami smluvními, na kterých se obě strany dohodly. V ceně nájmu dohodnuto max. 300km denně. Nad překročený limit 1,50 Kč za 1 km.
Je zakázáno v zapůjčeném automobilu kouřit. V případě porušení bude účtována pokuta ve výši 1.000 Kč.
Je zakázana jakákoliv manipulace s reklamou na vozidle pod pokutou 3.000 Kč.
V případě předčasného vrácení vozidla bude účtována smluvní pokuta ve výši 1 000.- Kč za ušlý zisk a také bude účtována plná sazba za dané dny.
V případě zrušení rezervace ze strany nájemce je účtován storno poplatek ve výši 3 000.- Kč.
Nájemce je povinen vozidlo používat pouze na území České republiky. Výjezdy do zahraničí nejsou povoleny.
V případě poruchy vozidla je nájemce povinen na své náklady dopravit vozidlo do sídla firmy pronajimatele.
Nájemce si je vědom toho, že v případě spáchání dopravního přestupku, budou nahlášeny jeho osobní údaje příslušnému úřadu. Také si hradí veškeré náklady s tím spojené.
Pokud dojde k úmyslnému poškození vozidla ze strany nájemce, je povinen uhradit vzniklou škodu.
Nájemce podpisem smlouvy souhlasí se zpracování osobních dat a údajů, které předal pronajimateli. Pronajimatel nesmí tyto údaje předat další osobě, s výjimkou příslušných úřadů, které provádějí dopravní kontrolu.

Návrat na obsah